Varudeklaration

Detta är viktigt
Uppgifterna i varudeklarationen avser foronets skick vid säljtillfället och bygger på provkörning och kontroll av fordonets kondition och säkerhet. Det innebär att säljaren (eller vid s.k. förmedlingsköp den som förmedlar fordonet) gjort en fackmässig bedömning av fordonets olika komponenter. Om ingen avvikelse noterats är fordonet i normalskick i förhållande till ålder och körsträcka. Det är även i sådant skick att det skulle godkännas utan anmärkning vid en obligatorisk kontrollbesiktning. Om du upptäcker fel på fordonet efter köpet, som inte markerats på varudeklarationen kan du i många fall få rättelse (kostnadsfritt avhjälpande, prisnedsättning eller om felet är väsentligt, hävning). Om du kan styrka att ett fel upptäckts inom 6 månader efter leveransen är säljaren ansvarig om han inte kan visa att felet inte fanns vid leveransen. Säljarens ansvar för sådana fel kan också bortfalla om det framstår som uppenbart att felet inte fanns vid leveransen. Om ett fel, som inte täcks av en garanti, upptäcks efter 6 månader måste du själv visa att felet fanns vid leveranstillfället. Du har enligt konsumentköplagen rätt att åberopa fel upp till tre år efter leveransen. Du måste dock meddela säljaren så snart du upptäckt felet. Varudeklarationen kan vara till stor nytta vid reklamationer. Se alltid till att spara den.

Fordonets säkerhet
Säkerheten har bedömts utifrån de normer som tillämpas vid obligatorisk kontrollbesiktning. Fordon som säljs till enskilda konsumenter skall vara i sådant skick att de kan godkännas utan anmärkning vid en obligatorisk kontrollbesiktning, se dock reparationsobjekt nedan. När säljaren markerat med en bock i rutan vid de olika komponentsystemen betyder det att fordonet kontrollerats och bedömts motsvara gällande krav för godkännande utan anmärkning. Om markeringar saknas skall istället ett besiktningsprotokoll från obligatorisk kontrollbesiktning medfölja varudeklarationen. Säljaren har i så fall bedömt att resultatet överensstämmer med fordonet aktuella skick och kryssmarkerat rutan vid texten “Fordonets säkerhet överensstämmer med resultat i bifogat protokoll från obligatorisk kontrollbesiktning”.

Om en del är mer sliten än normalt, men fortfarande i sådant skick att den uppfyller krav för godkännande utan anmärkning, anger säljaren detta inom parentes ( ) under rubriken “Anmärkningar, övriga upplysningar, and pos” längst ner på varudeklarationen.

Reparationsobjekt
Ett fordon som har eller brister vad gäller trafiksäkerheten får säljas som reparations-/renoveringsobjekt eller skrot om detta tydligt framgår av köpekontraktet. Om fordonet har brister vad gäller trafiksäkerheten får det inte köras utan ska transporteras från platsen.

Fordonets kondition
En komponent som fått bedömningen “N” är i normalskick i förhållande till fordonets körsträcka och ålder. Bedömningen “O” innebär att en komponent har osäker funktion/viss försämring jämfört med normalt skick, men fortfarande fungerar. Bedömningen “O” kan t.ex. betyda att det finns rostskador eller slitageskador som ännu inte är av så alivarlig art men som det finns skäl att vara uppmärksam på. Bedömningen “F” görs då någonting är felaktigt, saknas eller kräver reparation.

Beräknad reparationskostnad
När bedömningen “F” har gjorts skall beräknad reparationskostnad anges av säljaren om du begär det. Se till att reparationskostnaden noteras i kolumnen “Beräknad total reparationskostnad, kr” i varudeklarationen.

Tänk också på följande:
– Du kan alltid själv låta utför en konditionsbesiktning.
– Om säljaren lämnar garanti, se till att du får garantivillkoren.
– Se till att alla överenskommelser anges i köpeavtalet.
– Det är säljaren eller – vid förmedlingsköp – den som förmedlar fordonet, som ansvarar för uppgifterna i varudeklarationen.

Se till så att du får med dig ett exemplar av varudeklarationen vid köp!