Trafiksäkerhetsgaranti

Trafiksäkerhetsgaranti för begagnad mc – villkorstext

1. Giltighet
Denna garanti gäller för den mc som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, dvs. personer som har köpt mcn huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte för senare köpare.

2. Omfattning
Garantin gäller för de trafiksäkerhetskomponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen, med undantag för komponenter i system för avgasrening.

Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att fordonet har blivit felaktig på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att fordonet har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av fordonet, som sannolikt har inverkat på felets uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

3. Fel
Med det undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan och som innebär att fordonet inte skulle godkännas vid en obligatorisk kontrollbesiktning.

4. Reklamation
Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på fordonet ska han snarast möjligt underrätta säljföretaget. En reklamation måste alltid göras inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Görs inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten har informerats om dessa kostnader i förväg.

5. Säljföretagets åtagande
Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig säljföretaget att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av säljföretaget. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat säljföretaget om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få en annan likvärdig mc om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av mcn, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt mcn till säljföretagets förfogande. Om säljföretaget tillhandahåller en lånemc kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

6. Konsumentens rättigheter
Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpandet av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna mc:n mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Den återlämnade mc:n ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av mc:n. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda mc:n i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa en felfri mc som, beträffande standard och skick, motsvarar den återlämnade mc:n vid hävningstillfället.

7. Skadestånd
Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada han lider genom att mc:n under garantiperioden inte är trafiksäker, om inte säljföretaget kan visa att detta beror på ett hinder utanför säljföretagets kontroll, som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen hade kunnat undvikas eller övervinnas.

Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Konsumentköplagen
Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom Trafiksäkerhetsgarantin för begagnade fordon. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen, om det görs inom två månader från upptäckten.

9. Tvistlösning m m
Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

10. Kundskydd
Under förutsättning att säljföretaget var anslutet till SMR när köpet ägde rum får konsumenten skydd enligt SMRs kundskydd. Det innebär att SMR svarar för att konsumenten får den ersättning som ARN har rekommenderat, om säljföretaget inte följer ARNs beslut. Skulle konsumenten inte godta ARNs avgörande, utan ansöker om prövning av tvisten av en domstol, bortfaller åtagandet.

Trafiksäkerhetsgaranti i tre månader, dock högst 3 000 km, rekommenderas för mc som vid leveransen är över sex år (72 månader) gamla eller gått mer än 100 000 km och vars pris är minst 50 000 kr.

För övriga mc, vars pris är under 50 000 kr, rekommenderar SMR Trafiksäkerhetsgaranti i en månad eller 1000 km.

Fordonets ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när fordonet togs i trafik

SMRs garantier och kundskydd – gäller endast hos företag anslutna till Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund