Frågor & svar

Vi har här tagit upp ett antal frågor och svar som kan förekomma i samband med köp.

1. Skada vid provkörning
Fråga: Vad gäller om jag skadar fordonet vid provkörning?

Svar: Om du inte fått någon information om självrisken före provkörningen ska du betala den självrisk som varit normal om du själv ägt fordonet.

2. Fel på inbytesfordon
Fråga: Har handlaren rätt till ersättning i efterhand för att katalysatorn på mitt inbyte var trasig?

Svar: Nej, om du inte kände till felet är du inte skyldig att betala för katalysatorn eftersom det är ett fel som handlaren borde ha upptäckt vid inbytestesten.

3. Fel på inbytet vid leveransförsening
Fråga: Leveransen av min nya mc har blivit försenad och nu har ABSn på mitt inbyte gått sönder. Är jag skyldig att laga felet trots att det inträffat efter den överenskomna leveransdagen?

Svar: Ja, man är skyldig att betala för alla nya fel som inträffar innan leveransen av det köpta fordonet.

4. Restskuld på inbytet
Fråga: Min handlare kräver mig på den restskuld som den privatperson jag köpte av har till en annan handlare, måste jag betala?

Svar: Ja, om inte den du köpte av omedelbart betalar restskulden blir du tvungen att göra det.

5. Omvärdering av inbytet
Fråga: Mitt inbyte har gått 500 mil sedan köpet av det nya fordonet gjordes upp. Har handlaren rätt att göra en omvärdering av inbytet?

Svar: Ja, handlaren har rätt att göra en omvärdering om inbytet gått mer än 200 mil eller är i klart sämre skick än vid värderingstillfäl-let.

6. Varudeklaration saknades
Fråga: Jag har just köpt en mc men inte fått någon varudeklaration. Kan jag kräva att få en i efterhand?

Svar: Nej, kravet på VARUDEKLARATION gäller än så länge bara bilar.

7. Bindande köpeavtal
Fråga: Jag har skrivit på ett köpeavtal. Är jag bunden av avtalet?

Svar: Ja, du är bunden om också säljaren skrivit på. Om inte säljaren skrivit på blir du bunden när du får det påskrivna avtalet eller en orderbekräftelse. Detta ska skickas till dig senast en vecka efter den dag du skrev på.

8. Muntligt avtal om köp
Fråga: Efter att ha diskuterat ett pris på 80 000 med säljaren ringde jag hemifrån och sa att jag köper fordonet om jag får den för 77 000. Säljaren sade OK. Är jag bunden av vid köpet trots att jag inte skrivit på något avtal?

Svar: Ja, även muntliga avtal är bindande.

9. Ångerrätt vid köp
Fråga: Har jag rätt att utan kostnad ångra ett avtal om köp?

Svar: Nej, fri ångerrätt har du bara om detta särskilt utlovats.

10. Avbeställning av köp
Fråga: Jag är konsument och vill avbeställa det fordon jag köpt. Vad kostar det?

Svar: Om avbeställning görs senast en vecka efter den dag då avtalet blev bindande kostar det 1.5% av köpeskillingen (totalpriset) dock lägst 1500 kr för begagnat fordon och 3000 kr för nytt. Därefter kostar det 7%.

11. Leveransförsening
Fråga: Den mc jag köp har blivit försenad. Har jag någon rätt till ersättning för förseningen?

Svar: Ja, men du har endast rätt till ersättning om du fått några merkostnader pga förseningen. Om du får merkostnader för en leveransförsening måste du omedelbart meddela detta till handlaren. Exempel på ersättningsberättigade merkostnader är om du hyrt ett garage för det nya fordonet eller tagit upp ett banklån för köpet innan du fick besked om förseningen eller måste hyra fordon. Någon rätt tillersättning för det obehag eller den irritation som förseningen medför har du inte.

12. Fel som fanns vid köpet – konsumentköplagen
Fråga: Vad är enligt konsumentköplagen ett fel?

Svar: Ett fel i lagens mening (köprättsligt fel) föreligger om fordonet vid köpetillfället avviker från vad som angivits i varudeklarationen eller om den är i sämre skick än vad som kan anses vara normalt med hänsyn till fordonets pris, ålder och körsträcka. Det sistnämnda innebär att det som anses vara ett köprättsligt fel på ett nyare fordon kan anses som ett normalt fel på ett äldre och billigare fordon. Alla fel betraktas alltså inte som köprättsliga fel. Säljaren har endast ansvar för köprättsliga fel.
Fel som inträffar inom 6 månader efter leveransen ansvarar säljföretaget för om det inte kan visa att felet inte var ursprungligt. Säljföretaget ansvarar inte heller för fel inom 6 månader om felets art är sådant att det är orimligt att hävda att det fanns redan vid leveransen.

13. Fel som uppkommit efter köpet – Garanti
Fråga: Vilka fel täcks av en garanti?

Svar: Det finns många olika typer av garantier. Kontrollera därför först vilken typ av garanti du har och vad garantin omfattar. En garanti täcker de fel som omfattas av garantin och som uppkommer efter köpet. Vidare måste reklamation ha gjorts till säljaren inom angiven garantitid/körsträcka. Garantier gäller dock inte om säljaren kan visa att köparen själv förorsakat felet.

14. Garantier
Fråga: Är handlare skyldiga att lämna garanti?

Svar: Nej, det är frivilligt att lämna garantier. Om du fått en garanti ska det framgå på köpeavtalet. Exempel på garantier är nygaranti, SMR-garanti och Trafiksäkerhetsgaranti.

15. SMR-Garanti
Fråga: Vad omfattar en SMR-garanti?

Svar: SMR-garantin omfattar hela fordonet med undantag för eftermonterad extrautrustning. Säljaren är skyldig att ge dig en garantiblankett. Se fullständig garantitext “SMR-garanti”>>

16. SMR-Garanti – fel på avgasrör
Fråga: Mitt avgassystem har gått sönder 1 månad efter köpet av en 4 år gammal mc som gått 7000 mil. Omfattas felet av garantin?

Svar: Ja, men säljaren kan åtgärda felet med begagnade delar om sådan finns. Du kan då välja att betala en del för att få ett nytt avgassystem. Om felet inträffar en längre tid efter leveransen kan säljaren slippa ansvar om felet kan anses bero på normalt slitage.

17. Trafiksäkerhetsgaranti
Fråga: Vad omfattar en Trafiksäkerhetsgaranti?

Svar: Den gäller för de komponenter som omfattas av den obligatoriska kontrollbesiktningen med undantag för avgasrelaterade komponenter, giltighetstiden för denna garanti varierar. Säljaren är skyldig att ge dig en garantiblankett. Se garantitext “Trafiksäkerhetsgaranti”>>

18. Fel eller inte – opartisk test
Fråga: Jag har köpt en 8 år gammal mc som gått 20 000 mil för 45 000kr. Handlaren vägrar att åtgärda ett oljeläckage som han anser vara normalt på en så gammal mc. Har jag rätt att få felet åtgärdat utan kostnad?

Svar: Om ni inte kan enas om det är ett fel eller inte kan du låta M eller Bilprovningen testa bilen. Om testet visar att det är ett fel som måste åtgärdas har du rätt att få felet kostnadsfritt åtgärdat och få betalt för testkostnaden.

19. Fel på mc som förmedlats av handlare
Fråga: Jag har köpt en mc hos en handlare som sålde den åt en privatperson. På köpeavtalet står privatpersonen som säljare. Nu har jag upptäckt ett fel som måste funnits vid köpet. Vem ska jag kräva?

Svar: Du kan kräva vem du vill av säljaren och handlaren.

20. Fel på mc utan varudeklaration
Fråga: Jag har köpt en 7 år gammal mc men fick ingen varudeklaration vid köpet. Omedelbart efter köpet upptäckte jag att värmehandtagen var ur funktion. Har jag rätt att kräva att felet avhjälps?

Svar: Ja, om varudeklaration inte lämnats ska bilen i alla avseenden vara i normalskick med hänsyn till pris, ålder och körsträcka.

21. Felaktig mätarställning
Fråga: Mätarställningen stämmer inte på den mc jag köpt av en handlare. Mcn har gått 18000 mil istället för 8000 som angavs i köpeavtalet. Har jag rätt att häva köpet?

Svar: Ja, du har rätt att häva köpet eftersom den verkliga körsträckan överstiger mätarställningen med mer än 50%. Du kan också välja ett prisavdrag. Om avvikelsen varit mindre får köparen normalt ett prisavdrag.

22. Krockskadad mc
Fråga: Jag har köpt en 5 år gammal mc och nu fått veta att den varit krockad. Har jag rätt att häva köpet eller få prisavdrag?

Svar: Nej, om mc:n är fackmässigt reparerad och felfri har du inte rätt att häva köpet eller få ersättning.

23. Reklamation efter att reparation gjorts
Fråga: Jag har köpt en begagnad mc av en handlare. En kort tid efter köpet upptäckte jag ett fel på bromsarna som jag lät reparera på en annan verkstad. När jag sedan reklamerade felet vägrade handlaren att stå för reparationskostnaden. Har han rätt att vägra betala för ett fel som måste funnits vid köpet?

Svar: Ja, huvudregeln är att man måste reklamera till säljaren innan man låter reparera ett fel. Undantag görs för akuta fel som inträffar när säljföretaget inte kan nås.

24. Reklamation till annan märkesverkstad
Fråga: Jag har köpt en ny mc med 2 års nygaranti av en handlare på en annan ort än min hemort. Efter 20 månader började mcn gå dåligt och jag lämnade den för en garantireparation på en märkesverkstad på hemorten. Denna verkstad har trots flera försök inte lyckats åtgärda felet. Jag har nu kontaktat säljföretaget som vägrar hävning och vill fortsätta att reparera. Har de rätt att vägra hävning trots att felet kvarstår efter flera reparationsförsök?

Svar: Ja, även om du har rätt att reparera mcn på valfri märkesverkstad måste du kunna styrka att du också reklamerat felet till säljföretaget för att få häva köpet. Om så inte skett har säljföretaget rätt att försöka avhjälpa felet.

25. Rätt till hävning av köp
Fråga: Jag har köpt en ny mc med 2 års nygaranti som efter 20 månader började gå dåligt. Säljföretaget har nu utan framgång försökt åtgärda felet 2 gånger. Har jag rätt att häva köpet?

Svar: Ja, säljföretaget kan dock i vissa fall få ytterligare reparationsförsök, t ex om felet inte visar sig då bilen är hos dem för åtgärd.

26. Avdrag för nytta vid hävning
Fråga: Jag har köpt en ny mc med 2 års nysgaranti som efter 20 månader började gå dåligt. Då säljföretaget trots flera försök inte lyckats avhjälpa felet är vi överens om att häva köpet. Har säljföretaget rätt att göra avdrag för de 2000 mil jag kört?

Svar: Du har rätt till ränta på köpeskillingen (Riksbankens referensränta + 2 %) och säljföretaget har rätt att göra ett avdrag som motsvarar den nytta du haft av mc:n. Hur detta avdrag ska beräknas framgår inte av konsumentköplagen. SMR, MRF och M rekommenderar att nyttan i normalfall beräknas enligt följande formel: 0:5% av köpeskillingen per månad och 0.5% per körda 100 mil. Enligt SMRs och Konsumentverkets leveransbestämmelser ska kunden vid hävning få minst så mycket pengar att han kan köpa en felfri mc av samma modell och utförande och med samma körsträcka som den han lämnar tillbaka.

27. Tvistlösning
Fråga: Vem kan hjälpa mig att lösa en tvist med en mc-handlare om ett köp?

Svar: Om du är konsument kan du kan vända dig till konsumentvägledningen i din hemortskommun. Om detta inte hjälper kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden, 08-555 017 00, som kostnadsfritt hjälper till att lösa tvister mellan konsumenter och näringsidkare.