Fel på MCn

Vad ska jag göra om det uppstår fel på fordonet efter köpet?
Om garanti inte lämnats svarar säljföretaget för fel enligt konsumentköplagens regler. Enligt lagen föreligger ett fel om fordonet avviker från vad konsumenten haft fog att förvänta sig. Detta innebär förenklat att säljföretaget endast svarar för fel som kan anses onormala för fordonet ifråga med hänsyn till dess ålder och körstäcka. Vidare ska felet ha funnits vid leveransen. Säljföretaget är dock aldrig ansvarigt för fel som antecknats på varudeklarationen eller som köparen på annat sätt informerats om vid köpet.

Fel som upptäcks inom 6 månader efter köpet anses dock ha funnits vid leveransen om inte säljföretaget kan visa motsatsen eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta innebär att om säljföretaget genom en varudeklaration eller testprotokoll kan visa att ett fel inte fanns vid köpet så går företaget fritt från ansvar. Vidare innebär det att felets art kan vara sådant att det framstår som klart att det inte fanns vid köpet.

Om det står klart att ett fel uppkommit efter leveransen svarar säljföretaget för detta endast om felet täcks av en garanti. Säljföretaget kan undgå garantiansvar om det kan visa att köparen själv förorsakat felet.

Om du anser att säljföretaget bör svara för felet ska du snarast möjligt reklamera felet till företaget dock senast inom 2 månader efter det du upptäckt felet. Tänk på att du inte får åtgärda felet innan reklamation, undantag görs dock för akuta fel som inträffar på tid när säljföretaget inte går att nå.