Garantivillkor för begagnade fordon

1. Tillämplighet
Denna garanti gäller för det fordon som har angetts ovan. Garantin gäller för konsumenter, dvs. personer som har köpt fordonet huvudsakligen för ett ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Garantin gäller inte för senare köpare

2. Omfattning
Garantin omfattar hela fordonet med undantag för dels eftermonterad extrautrustning som radio, bandspelare, larm etc., dels komponenter som inte har fått bedömningen normal eller detaljer som har fått preciserad anmärkning i varudeklarationen

Garantin gäller inte för fel, om säljföretaget kan göra sannolikt att foronet har blivit bristfällig på grund av en olyckshändelse eller en annan liknande händelse, en annan omständighet som beror på konsumenten, som att fordonet har vanvårdats eller använts på ett onormalt sätt eller att särskilda åtgärder har vidtagits, t.ex. ombyggnad eller ändring av foronet, som sannolikt har inverkat på bristfällighetens uppkomst eller omfattning eller normal förslitning.

3. Fel
Med de undantag som har angetts i punkten 2 omfattar garantin fel som visar sig eller uppkommer under garantitiden/körsträckan. Som fel räknas inte normal förslitning. Ett begagnat fordon kan ibland, med hänsyn till fordonets pris, ålder och körsträcka, ha brister utan att dessa ska anses utgöra fel.

4. Reklamation
Om konsumenten vill åberopa denna garanti på grund av ett fel på fordonet ska han snarast möjligt underrätta säljföretaget. En reklamation måste alltid göras inom skälig tid och inom den tid och högsta körsträcka som garantin omfattar. Sker inte detta förlorar konsumenten sin rätt att göra gällande garantianspråk.

Säljföretaget har rätt att debitera konsumenten för kostnader för besiktning eller liknande undersökning som beror på en ogrundad reklamation, om konsumenten i förväg informerats om dessa kostnader.

5. Säljföretagets åtagande
Om ett fel har funnits vid leveransen eller uppkommit inom angiven garantitid/körsträcka, åtar sig säljföretaget att avhjälpa felet kostnadsfritt vid närmaste lämpliga verkstad som har anvisats av säljföretaget. Avhjälpandet ska göras utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, normalt två veckor från det att konsumenten har underrättat säljföretaget om felet. I stället för avhjälpande har konsumenten rätt att få ett annat likvärdigt fordon om konsumenten föredrar detta, och om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljföretaget.

Vid bedömning om vad som är skälig tid eller väsentlig olägenhet i det enskilda fallet ska hänsyn tas till konsumentens behov av fordonet, felets art och omfattning, svårigheten att fastställa felet samt den tidpunkt då konsumenten har ställt fordonet till säljföretagets förfogande. Om säljföretaget tillhandahåller ett lånefordon kan detta beaktas vid bedömningen av vad som anses vara skälig tid för avhjälpandet.

6. Konsumentens rättigheter
Om ett avhjälpande eller en omleverans inte har skett enligt punkten 5 får konsumenten göra avdrag på köpeskillingen med ett belopp som motsvarar felet, kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet eller häva köpet, om i normalfallet två misslyckade avhjälpningsförsök har gjorts och felet är av väsentlig betydelse för honom.

Vid hävning ska konsumenten återlämna fordonet mot att säljföretaget återbetalar köpeskillingen och ränta på denna. Det återlämnade fordonet ska vara i normalskick bortsett från det hävningsgrundande felet samt normalt slitage. Säljföretaget har rätt till ersättning för den nytta konsumenten har haft av fordonet. Vid bedömningen av om konsumenten ska betala ersättning för nyttan ska hänsyn tas till de besvär och olägenheter konsumenten har haft, t.ex. att han inte har kunnat använda fordonet i normal omfattning. Konsumenten ska efter avräkning få minst ett belopp som ger honom möjlighet att köpa ett felfritt fordon som, beträffande standard och skick, motsvarar det återlämnade fordonet vid hävningstillfället.

7. Skadestånd
Konsumenten har rätt till en skälig ersättning för den skada han lider genom att fordonet under garantiperioden är felaktigt, om inte säljföretaget visar att felet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som inte skäligen kunnat förutses vid köpet och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas.

Skadeståndet omfattar inte ersättning för förlust i en näringsverksamhet eller för en personskada. Konsumenten är skyldig att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

8. Konsumentköplagen
Innehållet i denna garanti begränsar inte i något avseende konsumentens rätt att i stället för garantin åberopa konsumentköplagens regler. Enligt lagen svarar säljföretaget för fel som har funnits vid leveransen. Fel som upptäcks inom sex månader skall dock anses ha funnits vid leveransen, om inte säljföretaget kan visa annat eller detta är oförenlig med varans eller felets art. Det betyder att konsumentköplagen kan ge köparen ett skydd som inte tillförsäkras denne genom SMR-Garantin för begagnade fordon. För fel som upptäcks mer än sex månader efter leveransen måste konsumenten göra sannolikt att felet har funnits vid leveransen. Konsumenten kan alltid reklamera ett fel inom tre år efter leveransen om det görs inom två månader från upptäckten.

9. Tvistlösning m.m.
Om en tvist mellan konsumenten och säljföretaget med anledning av denna garanti inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten vända sig till den kommunala konsumentvägledningen eller till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av en allmän domstol.

 


SMR-Garanti i tolv månader, dock högst 10 000 km, rekommenderas för fordon som vid leveransen är högst tre år (36 månader) gamla och gått högst 50 000 km.

SMR-Garanti i sex månader, dock högst 5 000 km, rekommenderas för fordon som vid leveransen är mer än tre år (36 månader), dock högst sex år (72 månader) gamla och gått högst 100 000 km.

För övriga fordon rekommenderas Trafiksäkerhetsgaranti.

Fordonets ålder räknas från dagen för den första registreringen, dvs när fordonet togs i trafik

SMRs garantier – gäller endast hos företag anslutna till Sveriges Motorcykelhandlares Riksförbund

Lokala avvikelser kan förekomma